Σκοπoς

Ο σκοπός της εταιρείας είναι πολιτιστικός, πολιτισμικός, καλλιτεχνικός, εκπαιδευτικός, κοινωνικός και με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
Έχει ως έργο την συμμετοχή ατόμων και ομάδων σε δραστηριότητες που εκφράζουν τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τις τέχνες και τα γράμματα.

Ειδικότερα σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Η διεξαγωγή του "Chaniartoon - International Comic & Animation Festival", ένα διεθνές φεστιβάλ, που προωθεί τις εφαρμοσμένες τέχνες (κόμικ, εικονογράφηση, animation), μέσα από ετήσια έκθεση, εργαστήρια, καθώς και άλλες δραστηριότητες
2. Οι πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις έτσι ώστε να συμβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής, την ανάδειξη του πολιτισμού ως κύριου πυλώνα ανάπτυξης, στην ενδυνάμωση της ελληνικής κουλτούρας.
3. Ειδικές δράσεις για την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό σε συνεργασία με ομάδες, άτομα και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ενθαρρύνονται οι πολιτιστικές και καλλιτεχνικές επισκέψεις, κοινές δράσεις, με άλλες χώρες, με ομάδες ή άτομα και προκρίνεται η δημιουργία και η συμμετοχή σε διεθνή και τοπικά δίκτυα, για κοινές δράσεις, επικοινωνία, ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας.
4. Δράσεις για τα παιδιά και τους νέους, που σκοπό έχουν την ενεργή συμμετοχή τους σε πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, εκπαιδευτικά και κοινωνικά δρώμενα.
5. Η έρευνα, μελέτη και προβολή θεμάτων που αφορούν την κουλτούρα, τον πολιτισμό, την τέχνη, την εκπαίδευση καθώς και τον διαπολιτισμικό διάλογο. Η δραστηριοποίηση στον επιστημονικό τομέα με τη διεξαγωγή συνεδρίων καθώς και
τη σύνταξη μελετών και ερευνών, τα πορίσματα των οποίων τίθενται στην διάθεση του δημοσίου ενδιαφέροντος και μπορούν να αξιοποιηθούν από το Ελληνικό Κράτος, Οργανισμούς ή άλλους φορείς. Επιδιώκει την ερευνητική συνεργασία με άλλους ακαδημαϊκούς ή μη φορείς, την πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την διοργάνωση συμποσίων, διαλέξεων, ημερίδων, διημερίδων, σεμιναρίων και προγραμμάτων.
6. Ο σχεδιασμός, δημιουργία και χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εργαλείων, μέσων και προγραμμάτων για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.
7. Η έκδοση έντυπου υλικού, ηλεκτρονικού υλικού καθώς και παραγωγής ταινιών με θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, την κουλτούρα, τις τέχνες και την εκπαίδευση. Ως τέτοια μπορούν να θεωρηθούν βιβλία εκθέσεων, παιδικά βιβλία, κόμικ, εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονικά προγράμματα, εφαρμογές, ταινίες animation κλπ.
8. Η συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς για την επίτευξη της συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα, επιδοτούμενα ή μη. Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με του παραπάνω σκοπούς της εταιρείας.
9. Η δημιουργία βιβλιοθήκης κόμικ και εικαστικών τεχνών (graphic novel, συλλογές με γελοιογραφίες, comic κλπ), καθώς και την ίδρυση μουσείου με θέμα εφαρμοσμένες τέχνες (όπως κόμικ, animation, εικονογράφηση κλπ)
10. η οργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κάθε είδους, ενδεικτικά αναφερομένων των θεατρικών, μουσικών, εικαστικών, φωτογραφίας, παραστατικών και εφαρμοσμένων τεχνών, με στόχο τη διάδοση των τεχνών αυτών και την ανάπτυξη του πολιτισμικού επιπέδου των κοινωνών τους
11. Η έρευνα, ανάπτυξη και προώθηση κάθε μορφής εφαρμοσμένων τεχνών
12. Οι πάσης φύσεως υπηρεσίες θεάματος, ήχου και φωτός, παραστάσεων, δημοσίων θεαμάτων
13. Η παραγωγή παραστάσεων, happenings, events, performances, δρώμενων.
14. Η παραγωγή ή επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων κάθε είδους
15. Η με κάθε νόμιμο τρόπο και μορφή καλλιέργεια και προαγωγή πολιτιστικού και ιδιαίτερα θεατρικού χαρακτήρα.
16. Ο εμπλουτισμός με εμπειρίες και γνώσεις για τις εφαρμοσμένες τέχνες.
17. Πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμοσμένων τεχνών.
18. Η δημιουργία ευρύτερων δεσμών μεταξύ ανθρώπων, που ενδιαφέρονται για τις εφαρμοσμένες τέχνες
19. Η συμβολή στη γενικότερη πολιτιστική ανάπτυξη του Νομού Χανίων.
20. Η διαμόρφωση χώρου ψυχαγωγίας και η δημιουργία εργαστηρίου.
21. Η αξιοποίηση της διάθεσης για ομαδική δραστηριότητα και λήψη πρωτοβουλιών.
22. Η γενικότερη ενίσχυση της ανάπτυξη του Νομού Χανίων στον τομέα των εφαρμοσμένων τεχνών και η δημιουργία απαραίτητης προς τούτο υποδομής.
23. Η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Νομού Χανίων συμμετέχοντας στις διαδικασίες της πολιτιστικής ανάπτυξης.
24. Η συστηματοποίηση της συνεργασίας των τοπικών πολιτιστικών φορέων με επίκεντρο τις εφαρμοσμένες τέχνες.
25. Η συνεργασία με τοπικούς φορείς του Νομού Χανίων ή και άλλων νομών της χώρας ή του εξωτερικού για την από κοινού αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανάληψη από κοινού προσπάθειας προώθησης του πολιτισμού.
26. Η συνεργασία, φιλοξενία, διοργάνωση και η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως και με άλλες Εταιρείες της χώρας ή του εξωτερικού ή σωματεία και συλλόγους παρεμφερούς αντικειμένου, και με άλλους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδος και του εξωτερικού.
27. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαλέξεων, συμποσίων, συνεδρίων, φεστιβάλ, εκθέσεων, ανοιχτών συζητήσεων και πάσης φύσεως παρεμφερών εκδηλώσεων από εξειδικευμένους επιστήμονες ή μη.
28. Η σύσταση και λειτουργία αρχείου και μουσείου εφαρμοσμένων τεχνών.
29. Η ενεργοποίηση, ευαισθητοποίηση και αξιοποίηση καλλιτεχνών του Νομού Χανίων, των λοιπών νομών της χώρας και του εξωτερικού για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
30. Η μελέτη, εκπόνηση, απόδοση, επεξεργασία, συγκέντρωση, συστηματοποίηση, διάδοση, αξιοποίηση και με οποιοδήποτε τρόπο ανάπτυξη της τέχνης των εφαρμοσμένων τεχνών τόσο στον ευρύτερο εθνικό χώρο (Ελλάδα, Κύπρο, Ομογενείς της διασποράς) όσο και στις Υπηρεσίες και τα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή άλλων ευρωπαϊκών, περιφερειακών ή παγκόσμιων Οργανισμών ή Οργανώσεων.
31. Η παροχή υπηρεσιών και η ανάληψη έργων και εργασιών σχετικών με τις εφαρμοσμένες τέχνες, και η παραγωγή κάθε συναφών δραστηριοτήτων.
32. Κάθε δραστηριότητα συναφής με τα παραπάνω, πολιτιστικής ή κοινωνικής ευαισθητοποίησης.
Οι σκοποί αυτοί ως προς το περιεχόμενό τους είναι πολιτιστικοί, κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί και επιστημονικοί (με έμφαση στις εφαρμοσμένες τέχνες), αλλά σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί (και) κατά την έννοια του νόμου, και, για το λόγο αυτό, δύνανται, μεταξύ των άλλων και κυρίως, οι συμβαλλόμενοι να λαμβάνουν, για λογαριασμό της εταιρείας, προς επίτευξη, προώθηση και ευόδωση του σκοπού αυτής κάθε φύσεως, είδους και ύψους χρηματικές και άλλες επιχορηγήσεις, παροχές και ενισχύσεις από κρατικά και κάθε άλλου είδους ιδρύματα, οργανισμούς, συλλόγους, σωματεία και φορείς.